Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Waarom baby’s huilen bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Waarom baby’s huilen De Bogerd 35 5311 GK Gameren Kamer van Koophandelnummer: 61881139 Contact via: lianne@waarombabyshuilen.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma
2.1 Waarom baby’s huilen 7 weken online cursus (hierna ook wel genoemd: cursus) is bedoeld voor ouders/verzorgers en professionals.
2.2 De Waarom baby’s huilen curus bestaat uit verschillende onderdelen. De online coaching modules, DIY modules, online Q&A’s, Coachcalls, het offline kennismakings moment, deelname aan de besloten facebookgroepen.
2.3 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn know how en energie samengevoegd. Zelf moet je naast het volgen van de cursus voldoende tijd reserveren voor het uitschrijven van de opdrachten. Het resultaat van de cursus is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat je alles wat ik je leer vanuit de cursus ook eigen kunt maken, dat ligt aan je eigen persoonlijke processen en wat in jouw mogelijkheden ligt. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om alles vanuit de online cursus succesvol toe te passen en sta ik binnen de grenzen van de cursus voor je klaar. Je bent je ervan bewust dat deze cursus een echt groepscursus/ zelfstudie cursus is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Artikel 3 Afkoelingsperiode
3.1 Wanneer De Waarom baby’s huilen online cursus is gestart, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 De prijs van het Programma is € 199,- voor het online programma. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.2 Betaling van de online cursus is in een keer.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige cursussen of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/Gebruik materialen.
5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e- mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over de cursus of een onderdeel van de cursus dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar lianne@waarombabyshuilen.nl. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid, mijn tips en adviezen zijn niet medisch en richten zich alleen maar op het emotionele stuk bij kindjes. Bij twijfel over lichamelijke pijn bij je kindje of andere ongemakken dien je altijd medische hulp in te schakelen, aansprakelijkheid daarvoor is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik instaat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10
Overig 10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen 10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de rechter te Den Bosch.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.